Marketingo tyrimai

Marketingo ir rinkos tyrimai. Tai tas pats ar skirtingi dalykai?

Marketingo tyrimai ir jų procesas

Marketingas yra kompleksiška sistema, kuri apima daug žinių ir norint teisingai tvarkyti šią sistemą ir pasiekti numatytus tikslus, reikia daug naujos ir tinkamos informacijos.

Marketingo tyrimų tikslas – organizuoti bei atlikti marketingo problemos sprendimui informacijos kaupimą, analizę bei pateikimą.

Kai yra tinkamai tvarkoma marketingo informacija, tai galima tiksliai nustatyti kompanijų stipriąsias ir silpnąsias vietas, išsiaiškinti plėtimosi galimybes bei gresiančias nesėkmes bei nusistatyti tinkamus veiklos išorinėje marketingo aplinkoje būdus.

Marketingo tyrimai – tai bet kurios marketingo problemos sprendimas. Atliekami reklamos efektyvumo tyrimai, kainų strategijos tyrimai ir kiti.  Marketingo tyrimai atliekami tam, kad surinkta reikalinga informacija leistų priimti marketingo sprendimus.

Įmonės, norėdamos išsilaikyti konkurencijoje rinkoje ir toliau sėkmingai veikti, turi mokėti valdyti didelės apimties komercinę informaciją, suprasti ir analizuoti rinkoje vykstančius procesus.

Beveik visos įmonės nuolat ieško informacijos apie tai, ko žmogus nori ir kodėl to nori. Juk viskas priklauso nuo pirkėjo. Taigi, marketingo tyrimų tikslas suteikti tokio pobūdžio informaciją, kuri padėtų priimti pagrįstus sprendimus.

Marketingo tyrimai – tai marketingo valdymo problemų sprendimui reikalingų duomenų paieška, rinkimas, apdorojimas bei analizė.

Informacija turi būti renkama nuolat. Vis atsinaujinanti informacija padeda priiimti efektyvesnius sprendimus. Juk nuolat kinta kitų rinkos dalyvių elgsena (pirkėjų, konkurentų), taip pat sunku pasakyti, kaip veiks marketingo priemonės, kintant rinkos sąlygoms ir t.t. Tačiau nuolat renkant informaciją galima labiau numatyti ateities raidą, įsivertinti stipriąsias ir silpnąsias įmones puses bei, kokios yra gresmės ir galimybės. Nustačius visus sėkmės ir rizikos veiksnius galima parengti efektyvią veiklos strategiją.

Taigi, marketingo tyrimai apima informaciją apie pardavimo rinką, gavimą ir apsirūpinimą vidine įmonės informacija, susijusia su marketingo problemų sprendimu.

Marketingo tyrimų metu surenkama tokia informacija, kuri leidžia:

 • Įvertinti situaciją rinkoje ir numatyti laukiamus pokyčius.
 • Apibrėžti tikslus, kurių norima pasiekti marketingo veiksmais.
 • Parengti marketingo strategiją.
 • Pasirinkti marketingo priemones.
 • Kontroliuoti marketingo veiksmus.

Marketingo tyrimų proceso etapai:

 • Problemos išsiaiškinimas. Marketingo valdymo problema turi būti suformuota kaip tyrimo problema.  Problema apibrėžiama pagal tyrimo tikslą. Šiame etape būtina apsibrėžti, ką reikia nustatyti tyrimu ir kokia informacija tam tikslui turi būti pateikta.
 • Žvalgybinis tyrimas. Jis atliekamas, kad geriau suprastų problemos turinį. Tai tiesiog laisvos formos apklausos, pokalbiai, stebėjimai.
 • Tyrimo tikslų nustatymas. Būtina apsibrėžti pagrindinį ir šalutinius tyrimo tikslus, kuriuose būtų aiškiai pasakyta, ko tyrimu norima pasiekti.
 • Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Reikalingumas siejamas su problemos suformulavimu. Jeigu problema aiški, tuomet tyrimas reikalingas. Tačiau reikia atsakyti ir į klausimus: koks problemos nagrinėjimo tikslas, kiek tam prireiks laiko, pinigų, kaip bus renkama ir naudojama informacija, kokios priemonės ir veiksmai bus įgyvendinami.
 • Tyrimo plano parengimas. Šiame etape reikia numatyti tyrimo apimtį, tipą bei duomenų rinkimo metodus ir būdus.
 • Duomenų rinkimo metodo pasirinkimas. Reikia nuspręsti, kokiu būdu bus gaunami tyrimo duomenys – apklausa, stebėjimas, eksperimenas, interviu ir pan.
 • Imčių atrinkimas. Nusprendžiama, kokiu būdu – tikimybiniu ar netikimybiniu ir kaip konkrečiai bus atrenkamos imtys ir koks bus jų dydis.
 • Duomenų rinkimas. Parengiami klausimynai, stebejimo informacijos užrašymo formos ir pan. Taip pat nusprendžiama, kas rinks duomenis – įmonė, kuriai atliekamas tyrimas, specialistas iš išorės ar tyrimo agentūros.
 • Duomenų analizavimas. Šiame etape naudojami įvairūs statistiniai duomenų apdorojimo ir analizės metodai.
 • Tyrimo ataskaitos parengimas ir pateikimas. Ataskaita tiek žodžiu, tiek raštu pateikiama užsakovui.
 • Tyrimo rezultatų įvertinimas ir naudojimas.  Įsivertinama, ar tyrimo rezultatas atitiko numatytus tikslus, kokios buvo klaidos.

Visi etapai turi būti įgyvendinti sistemingai, planingai ir susietai, tuomet bus gauta reikalinga informacija argumentuotiems sprendimams priimti.

'

MARKETINGO SPECIALISTŲ KOMANDOS NUOMA

POPULIARIAUSIAS MARKETINGO PASLAUGŲ PAKETAS

Sužinoti daugiau

MARKETINGO AUDITAS

JŪSŲ ĮMONĖS MARKETINGO AUDITAS IR 2 VAL. KONSULTACIJA TIK 99 €

Registruokis