Privatumo politika

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 1. Greta Besakirskytė, individualios veiklos pažymos nr. 632725 (toliau – www.marketingovaldymas.lt), gerbia kiekvieno asmens privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl parengė šias privatumo politikos taisykles, kuriomis, be kita ko, remdamasi www.marketingovaldyma.lt tvarkys klientų ir darbuotojų www.marketingovaldymas.lt pateiktus asmens duomenis. Naudodamasis www.marketingovaldymas.lt interneto svetainės paslaugomis, asmuo patvirtina, kad su šia privatumo politika susipažino, ją suprato ir su ja sutiko.

 

Bendrosios nuostatos

 1. Ši privatumo politika (toliau – Politika), be kita ko, reglamentuoja www.marketingovaldymas.lt kaip duomenų valdytojo atliekamą asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.
 2. www.marketingovaldymas.lt užsiima reklamos agentūrų veikla Šių paslaugų teikimui www.marketingovaldymas.lt tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Politikoje nurodytais teisiniais pagrindais ir duomenų tvarkymo tikslais bei www.marketingovaldymas.lt taikomais teisės aktais.
 3. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis www.marketingovaldymas.lt paslaugomis arba lankosi interneto svetainėje www.marketingovaldymas.lt.

 

Asmens duomenų tvarkymo principai

 1. www.marketingovaldymas.lt tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
 2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų www.marketingovaldymas.lt paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia svetainės lankytojas, kai užsisako ir (ar) naudojasi www.marketingovaldymas.lt paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje.
 3. www.marketingovaldymas.lt, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
 • Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 • Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai.
 • Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 • Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.
 • Asmens duomenis tvarko tik tie www.marketingovaldymas.lt darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.
 1. Duomenys www.marketingovaldymas.lt tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta www.marketingovaldymas.lt taikoma teisinė prievolė; (iv) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant www.marketingovaldymas.lt pavestas viešosios valdžios funkcijas; (v) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl www.marketingovaldymas.lt ar trečiosios šalies teisėtų interesų (žr. Reglamento 6 str. 1 d., http://www.privacy-regulation.eu/lt/6.htm).
 2. Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, www.marketingovaldymas.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie www.marketingovaldymas.lt tvarkomų asmens duomenų turi tik tie www.marketingovaldymas.lt darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms www.marketingovaldymas.lt suteikti.
 3. www.marketingovaldymas.lt klientas ar potencialus klientas, darbuotojai bei kiti fiziniai asmenys yra atsakingi, kad jų pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jų pateikti asmens duomenys, jie privalo nedelsdami apie tai informuoti www.marketingovaldymas.lt. Www.marketingovaldymas.lt nebus atsakingas už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad asmuo nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius savo asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

 

Asmens duomenų šaltiniai

 1. Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto (www.marketingovaldymas.lt kliento ar potencialaus kliento, darbuotojų ar kandidatų), kuris juos pateikia lankydamasis interneto svetainėje, naudodamasis www.marketingovaldymas.lt teikiamomis paslaugomis, teikdamas paslaugas www.marketingovaldymas.lt, dirbdamas ar siekdamas įsidarbinti www.marketingovaldymas.lt.
 2. Teisės aktų numatytais atvejais ar sutikimo pagrindu asmens duomenys gali būti gaunami ir iš trečiųjų šalių (pvz. laikino įdarbinimo įmonių, darbuotojų paieškos paslaugas teikiančių įmonių, valstybinių institucijų ir registrų).
 3. Nors klientas neprivalo pateikti jokių asmens duomenų www.marketingovaldymas.lt, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti jam suteiktos ar jis negalės įsidarbinti www,marketingovaldymas.lt, jei asmens duomenys nebus pateikti.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 1. www.marketingovaldymas.lt tvarko asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:
 • Sutartinių santykių administravimo bei vykdymo tikslais, siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, palaikyti ryšius su tiekėjais, partneriais bei klientais vystant verslą, teikiant paslaugas bei bendradarbiaujant;
 • Teikiant interneto svetainėje nurodytas paslaugas;
 • www.marketingovaldymas.lt vidaus bei darbuotojų administravimo tikslais;
 • Tiesioginės rinkodaros ir marketinginiais tikslais;
 • Vykdant teisės aktų nustatytus reikalavimus atliekų tvarkymo bei kitose srityse ir teikiant duomenis valstybinėms institucijoms (duomenų valdytojams).

Asmens duomenų teikimas ir jų gavėjai

 1. Www.marketingovaldymas.lt turi teisę perduoti savo klientų atstovų ar darbuotojų asmens duomenis trečiosioms šalimis, kurioms būtina tvarkyti klientų asmens duomenis šioje Politikoje ar teisės aktuose nurodytais tikslais.
 2. www.marketingovaldymas.lt įsipareigoja klientų duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti ir (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Jei konkrečios paslaugos suteikimui asmens duomenys nėra būtini, jie nėra perduodami. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims www.marketingovaldymas.lt perduoda duomenų teikimo susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.
 3. www.marketingovaldymas.lt įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos klientų, darbuotojų, potencialių klientų ar darbuotojų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
 4. www.marketingovaldymas.lt gali pateikti tvarkomus asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia www.marketingovaldymas.lt IT, buhalterines, skolų išieškojimo ar kitas pagalbines paslaugas ir tvarko asmens duomenis www.marketingovaldymas.lt vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal www.marketingovaldymas.lt nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. www.marketingovaldymas.lt pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
 5. www.marketingovaldymas.lt taip pat gali teikti klientų duomenis atsakydama į teismų, antstolių arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

 

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

 1. Tiesioginės rinkodaros tikslais www.marketingovaldymas.lt gali tvarkyti duomenų subjekto kontaktinius duomenis. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išreiškiamas paštu  greta@marketingovaldymas.lt ir/ arba info@marketingovaldymas.lt, užsiprenumeruojant www.marketingovaldymas.lt siunčiamą naujienlaškį, užsiprenumeruojant naujienas www.marketingovaldymas.lt socialinių tinklų paskyrose, paliekant sutikimą www.marketingovaldymas.lt interneto puslapyje (uždedant varnelę), pasirašant anketą ar sutartį su www.marketingovaldymas.lt, taip pat kitu rašytiniu būdu informuojant www.marketingovaldymas.ltadministraciją. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykiu su www.marketingovaldymas.lt sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp duomenų subjekto ir www.marketingovaldymas.lt.
 2. www.marketingovaldymas.lt gali siųsti informacinio pobūdžio pranešimus, jei asmuo davė sutikimą www.marketingovaldymas.lt naudoti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, o www.marketingovaldymas.lt klientams be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai, jei jiems yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio jų kontaktinių duomenų naudojimo ir jei jie iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.
 3. Tiesioginės rinkodaros tikslais www.marketingovaldymas.lt gali siųsti pranešimus elektroniniu paštu.
 4. Sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros asmuo gali bet kuriuo metu atšaukti, informuodamas apie tai el. pašto adresu: greta@marketingovaldymas.lt  ir/ arba info@marketingovaldymas.lt ar kitaip susisiekdamas su www.marketingovaldymas.lt.

 

Asmens duomenų saugojimo terminas

 1. www.marketingovaldymas.lt surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) www.marketingovaldymas.lt informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Paprastai asmens duomenys tvarkomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.
 2. Nors klientas gali nutraukti sutartį ar atsisakyti www.marketingovaldymas.lt paslaugų, tačiau www.marketingovaldymas.lt ir toliau privalo saugoti kliento atstovų asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.
 3. www.marketingovaldymas.lt siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama.

 

Duomenų subjektų teisės

 1. Duomenų subjektas, be kita ko, turi šias teises:
 • Gauti informaciją apie www.marketingovaldymas.lt tvarkomus jo asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;
 • Kreiptis į www.marketingovaldymas.lt su prašymu pataisyti jo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju duomenų subjektas turi pateikti prašymą, kurį gavusi www.marketingovaldymas.lt patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų. Www.marketingovaldymas.lt labai svarbu, kad jo turimi asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi;
 • Kreiptis į www.marketingovaldymas.lt su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, asmuo nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu arba dėl teisėto intereso, kurio siekia www.marketingovaldymas.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;
 • Jeigu duomenų subjektui kelia susirūpinimą www.marketingovaldymas.lt veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šios Politikos arba teisės aktų reikalavimų, jis gali kreiptis į www.marketingovaldymas.lt ir gauti nemokamą pagalbą.
 1. Asmuo visas savo, kaip duomenų subjekto, teises gali įgyvendinti kreipdamasis į www.marketingovaldymas.lt el. paštu greta@marketingovaldymas.lt   ir/ arba info@marketingovaldymas.lt.
 2. Nepavykus išspręsti klausimo su www.marketingovaldymas.lt, klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 

Slapukai

 1. Siekiant pagerinti lankymąsi www.marketingovaldymas.lt interneto svetainėje, www.marketingovaldymas.lt gali naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
 2. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą www.marketingovaldymas.lt svetainėje bei daugiau sužinoti apie www.marketingovaldymas.lt svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir www.marketingovaldymas.lt teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. www.marketingovaldymas.lt slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis.
 3. Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau www.marketingovaldymas.lt atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės kai kurių puslapių. Išsamesnė informacija apie www.marketingovaldymas.lt svetainėje naudojamus slapukus pateikta adresu org arba www.google.com/privacy_ads.html.

 

Baigiamosios nuostatos

 1. Šiai Politikai taikoma Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisė.
 2. Www.marketingovaldymas.lt pasilieka teisę keisti šią Politiką, todėl svetainės lankytojų maloniai prašome periodiškai pasitikrinti, ar nepasikeitė Politika ir susipažinti su jos pakeistomis ar naujomis nuostatomis.

Linkime malonaus naršymo mūsų interneto svetainėje!